Kontakt

NILU Polska Sp. z o.o.

Sekretariat

Centrum Energetyki AGH C5 ul. Czarnowiejska 36 pok. 017
30-059 Kraków
tel. + 48
519 165 371

E-mail: nilupolska@nilu.pl

Website: www.nilupolska.eu

Dane do faktury

NIP: 6342444163
REGON: 277638251
Rachunek bankowy: 66 1540 1128 2001 7050 1972 0001
BOŚ S.A., ODDZIAŁ w KRAKOWIE

NILU Polska jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000066850

  Partnerzy

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

NILU Innovation

Zintegrowany system wspomagaj¹cy
zarz¹dzaniem i ochron¹ zbiornika zaporowego

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Urz¹d Miasta Czêstochowy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Czêstochowie

Opracowanie: Robert Malmur